รูปประวัติ

•มกราคม 25, 2008 • ให้ความเห็น
Advertisements

รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

•ธันวาคม 28, 2007 • ให้ความเห็น

เรื่องเศรษกิจพอเพียง

•ธันวาคม 28, 2007 • ให้ความเห็น

ความพอเพียง หมายถึง 

1.ความพอประมาณ

2.ความมีเหตุผล

3.ความซื่อสัตย์สุจริต 

4.ความเพียร

มีสติปัญญาและความรอบคอบ  

เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย เช่นทำไร่

ทำสวน เลี้ยงสัตว์

ปลูกผักนั้นคือแนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้

  • ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ

  • ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต

  • ภูมิปัญญาชาวบ้านและที่ดินทำกิน คือทุนทางสังคม

เศรฐกิจพอเพียง

คือ การดำรงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่

คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทย

จะทำให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขในที่สุด

ภาพRetrospect

•ธันวาคม 14, 2007 • ให้ความเห็น

ภาพวัดshow

•ธันวาคม 14, 2007 • ให้ความเห็น

ฮา

•พฤศจิกายน 30, 2007 • ให้ความเห็น
สักวาว่าเคล็ดลับบอกรักสาว 
ให้เดินเข้าไปใกล้ๆสุภาพไว้ 
จิตใจนางมิใช่หินกรวดเม็ดดินทราย 
ยื่นดอกไม้ให้ไปใจนางก็อ่อนลง 
หากนางยังวางมาดไปแสยะยิ้ม 
พานางไปทานไอติมกับกาแฟขม 
พอนางเผอลก็เอายานอนหลับจับใส่ลง 
ให้นางทานแปปเดียวก็เห็นผล...จนเสร็จเรา

คำขวัญกีฬา

•พฤศจิกายน 30, 2007 • ให้ความเห็น

คลิ๊กดูรูป

  เสียเหงื่อให้กีลา   
 ดีกว่าเสียน้ามตาให้คนรัก